1/10 Reception Homework

2016年10月02日 1/10 Reception Homework

Review: Ni hao,  laoshi, zai jian

New words: huanying, xie xie, wo

Sentence:  Ni jiao shenme?   Wo jiao ________.

Video : Qiao hu da jiao hu.

Practice writing: wo, da, shang

Songs: Head and shoulders /  Monkey dance

Introduce: student’s workbook P3  and P4

 

Homework:  wo, da, shang

Student’s workbook P 3 and 4

Please bring a photo of your child next Saturday.