Reception

2016年10月11日 Reception

8/10
Review : huanying, xiexie. Wo jiao __________.
New words: ta (for boys) ta (for girls)
Sentence: Ta jiao shenme?
Ta jiao _______.

Video: Qiao hu de xin peng you

Practice stroke : nai , dian , ti
Practice writing: ren , liu
(show them the stroke)

Homework: Wo jiao __________
Ren, liu

Please bring a photo of your child. Thanks