Reception 22/10

2016年10月30日 Reception 22/10

22/10

Warm up songs: Zhao pengyou . Head  Shoulder Knees and Toes

New: Lesson 3

yī èr sān sì wǔ liù qī bā jiǔ shí

Stroke: héng shé

Learn how to write

四shù : héng shé 、piě ,shù shé 、héng

五wǔ: héng 、shù 、héng shé 、héng

六  liù : diǎn 、héng 、piě 、diǎn

Homework : yī èr sān sì wǔ liù