5/11 Reception

2016年11月10日 5/11 Reception

5/11

Warm up song: Head and Shoulder

Review :

yi, er, san, si, wu, liu, qi, ba, jiu, shi

New: P13 Can you try

Song: 1234567 and Zhao pengyou

Review stroke: héng shé

New stroke:  shù gōu

Activity sheet: Look at the numbers and find the right picture

Write the number

六diǎn 、héng 、piě 、diǎn

七héng 、shù wān gōu

八piě 、nà

九  piě 、héng shé wān gōu

Homework: Si, wu, liu, qi, ba , jiu,