19/11 Reception

2016年11月23日 19/11 Reception

19/11

Warm up song: 1234567 and Zhao peng you

Review :

yi, er, san, si, wu, liu, qi, ba, jiu, shi

Lest’s count:  1 to 10 and 10 to 1.

123, 321, 1,2,3,4,5,6,7, 7,6,5,4,3,2,1.

New: finger chant

1 zhi shou zhi tou  : mao mao chong

  1. zhi shou zhi tou : xiao bai tu
  2. zhi shou zhi tou : xiao hua mao
  3. zhi shou zhi tou : pang xie zou
  4. zhi shou zhi tou : hu die fei

New:

Sentences: T: Ni duo da?

S: wo _____sui.

Finish:

Students’ book: p14

Workbook: p 11

Practice writing: 白,小

Homework: 白,小