3/12 Reception

2016年12月05日 3/12 Reception

3/12

Warm up song: 1234567

Warm up game: 1.2.3 Mu tou ren

Review :

yi, er, san, si, wu, liu, qi, ba, jiu, shi, shi yi, shi er, shi san, shi si, shi wu,  shi liu, shi qi, shi ba , shi jiu, er shi.

Activity : Children sit in the circle and teacher/ children call the

number and swap the seat.

Children sit in the circle and say the numbers in order.

Sentence: Ni duo da? ?  Wo _____ sui.

Use finger puppets / ball to tell the age..

New: finger chant

1 zhi shou zhi tou  : mao mao chong

  1. zhi shou zhi tou : xiao bai tu
  2. zhi shou zhi tou : xiao hua mao
  3. zhi shou zhi tou : pang xie zou
  4. zhi shou zhi tou : hu die fei
  5. zhi shou zhi tou: dǎ diàn huà
  6. zhi shou zhi tou: sān jiǎo xíng
  7. zhi shou zhi tou: xiǎo gǒu gǒu

9: tickle

  1. pai pai shou

New song: sheng dan kuai le

Homework1. Activity sheet   2. Workbook: p14