10/12 Reception

2016年12月13日 10/12 Reception

10/12

Warm up song: shèng dàn kuài lè

Review :

 • 1 to 20 .
 •  Sentence: Ni duo da? ?  Wo _____ sui.
 • finger chant

1 zhi shou zhi tou  : mao mao chong

 1. zhi shou zhi tou : xiao bai tu
 2. zhi shou zhi tou : xiao hua mao
 3. zhi shou zhi tou : pang xie zou
 4. zhi shou zhi tou : hu die fei
 5. zhi shou zhi tou: dǎ diàn huà
 6. zhi shou zhi tou: sān jiǎo xíng
 7. zhi shou zhi tou: xiǎo gǒu gǒu

9: tickle

 1. pāi pāi shǒu

Activity : –  Draw candles on the cake and say : wo ____ sui.

 • Children stand in the line and ask each other Ni duo da? Wo ____ sui.
 • Use straws to make numbers

Video: 3 little pigs

Storytelling: The very hungry caterpillar

Homework: Workbook P15

péng yǒu