Reception 07/01/2017

2017年01月09日 Reception 07/01/2017

07/01/2017

Warm up song: zhzo  péng  you  , 1234567

NEW: yǎn jīng ,bí zǐ ,zuǐ ,tóu fā ,ěr duǒ ,liǎn

Activity: children draw faces

New Song: 2 zhī  lao hǔ

Practice songs for performance: dēng guān què lóu

wǒ men bú pà dà yě láng

Story telling: 3 little pigs and practice the lines for the play

Homework: wǒ de yan jīng