25/2 Reception

2017年02月28日 25/2 Reception

25/02/2017

Warm up song: 2 zhī lǎo hǔ.

Watch video to help them  understand size and measurement.

Activity: use lego bricks to practice the concepts of size and measurement.

New words: gao, ai, chang, duan, da, xiao

Sentecne: Wo ge zi gao/ ai. Wo tau fa chang/ duan.

Learn the stroke and practice writing : chang, duan, gao

 

Homework: chang, duan, gao