Teaching plan for April and May – Toddler

2017年04月06日 Teaching plan for April and May – Toddler

Teaching plan for April and May

Classroom instructions and manners

 • Ju shou (raise your hands)
 • Shou fang xia ( put your hands down)
 • An jing ( be quiet)
 • Zuo xia (sit down)
 • Zhan qi lai (stand up)
 • Qing jin ( please come in )
 • Dui bu qi (sorry)
 • Mei guan xi ( that’s ok)
 • Xie xie (thank you)
 • Bu ke qi ( you’re welcome)

 

Colours

 • Lan se (Blue)
 • Hong se (Red)
 • Lu se (Green)
 • Fen se (Pink)
 • Zi se (Purple)
 • Huang se (Yellow)
 • Cheng se (Orange)

Sentence :  Wo xi huan _________. (I like _________.)

 

Numbers:

1 to 10

Sentence: Wo ______ sui. (I am ______ years old.)

Finger Rhyme

Yi  zhi shou zhi tou  : mao mao chong

Er  zhi shou zhi tou : xiao bai tu

San zhi shou zhi tou : xiao hua mao

Si  zhi shou zhi tou : pang xie zou

Wu zhi shou zhi tou : hu die fei

Liu zhi shou zhi tou: dǎ diàn huà

Qi zhi shou zhi tou: sān jiǎo xíng

Ba zhi shou zhi tou: xiǎo gǒu gǒu

Jiu zhi shou zhi tou:  tickle

Shi zhi shou zhi tou pai pai shou

 

Story : The great big turnip

Role play the story

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=4e13PZhSRhE&list=PLu3XUX1hfh57pKF43JOYzDjrsI0QtkgFT&index=50

Song: https://www.youtube.com/watch?v=ZUkDvT4a2zI&list=PLu3XUX1hfh57pKF43JOYzDjrsI0QtkgFT&inde

x=16