29-4 Toddler

2017年05月02日 29-4 Toddler

29-4
Warm up song:
Action songs
Ba luo bo

Review finger rhyme:
Yi zhi shou zhi tou : mao mao chong
Er zhi shou zhi tou : xiao bai tu
San zhi shou zhi tou : xiao hua mao
Si zhi shou zhi tou : pang xie zou
Wu zhi shou zhi tou : hu die fei
Liu zhi shou zhi tou: dǎ diàn huà

New finger rhyme
Qi zhi shou zhi tou: sān jiǎo xíng
Review classroom instructions
– Zuo xia (sit down)
– Zhan qi lai (stand up)
– Ju shou (raise your hands)
– Shou fang xia ( put your hands down)

New: Manners
– Dui bu qi (sorry)
– Mei guan xi ( that’s ok)

App:
The great big turnip
Children match the pictures on the Ipad and practice the words,
Ye ye, nai nai, xia peng you, xiao mao, xiao gou, xiao lao shu.

New song: That’s okay

Sharing the toys that children brought today
There are da kong long ( dinosaur ), xiao tu zi ( rabbit), xiao gou ( dog in paw patrol) , xiao xiao bing ( Minions)

Review Chinese characters
上 shang (up) , 下 xia (down)
Use sticks to form the characters

Homework: 上, 下