6-5 Toddler

2017年05月09日 6-5 Toddler

6-5
Warm up song:
Action songs
Ba luo bo
Review finger rhyme:
Yi zhi shou zhi tou : mao mao chong
Er zhi shou zhi tou : xiao bai tu
San zhi shou zhi tou : xiao hua mao
Si zhi shou zhi tou : pang xie zou
Wu zhi shou zhi tou : hu die fei
Liu zhi shou zhi tou: dǎ diàn huà
Qi zhi shou zhi tou: sān jiǎo xíng

New finger rhyme
Ba zhi shou zhi tou: xiǎo gǒu gǒu

Review classroom instructions
– Zuo xia (sit down)
– Zhan qi lai (stand up)
– Ju shou (raise your hands)
– Shou fang xia ( put your hands down)
– Dui bu qi (sorry)
– Mei guan xi ( that’s ok)

New: Manners
– Xie xie (thank you)
– Bu ke qi ( you’re welcome)
Activity: use the finger puppets to practice saying xie xie and bu ke qi

Watch video about manners

Colours
– Lan se (Blue)
– Hong se (Red)
– Lu se (Green)
– Fen se (Pink)
– Zi se (Purple)
– Huang se (Yellow)
– Cheng se (Orange)
Sentence : Wo xi huan _________. (I like _________.)

Activity: parachute game
1. Listen to what colour does the teacher say and children touch the colour.
2. Roll the colour ball on the parachute and count to 10 and we toss the balls in the air and then children collect the ball and tell the teacher what colour have they got.

Watch video about colours

Sharing the toys that children brought today

Review Chinese characters
上 shang (up) , 下 xia (down)
Activity: Children lay down on the floor to form the character.

Homework: 上, 下