13-5 Toddler

2017年05月17日 13-5 Toddler

13-5
Warm up song:
Action songs
Ba luo bo
That’s ok
Review finger rhyme:
Yi zhi shou zhi tou : mao mao chong
Er zhi shou zhi tou : xiao bai tu
San zhi shou zhi tou : xiao hua mao
Si zhi shou zhi tou : pang xie zou
Wu zhi shou zhi tou : hu die fei
Liu zhi shou zhi tou: dǎ diàn huà
Qi zhi shou zhi tou: sān jiǎo xíng
Ba zhi shou zhi tou: xiǎo gǒu gǒu

New finger rhyme
Jiu zhi shou zhi tou: tickle
Activity: Children count how many finger puppets are on the floor and shout the number to get point.

Review classroom instructions
– Zuo xia (sit down)
– Zhan qi lai (stand up)
– Ju shou (raise your hands)
– Shou fang xia ( put your hands down)
– Dui bu qi (sorry)
– Mei guan xi ( that’s ok)
– Xie xie (thank you)
– Bu ke qi ( you’re welcome)
Activity: use the finger puppets to practice saying xie xie and bu ke qi

Colours
– Lan se (Blue)
– Hong se (Red)
– Lu se (Green)
– Fen se (Pink)
– Zi se (Purple)
– Huang se (Yellow)
– Cheng se (Orange)
Sentence : Wo xi huan _________. (I like _________.)
Activity:
1. Use the flower pictures in the classroom to practice the colours.
2. Children choose the balloon by saying wo xi huan _______.

Watch video about 大Da, 小xiao

Review the story “Ba luo bo”

Review Chinese characters
上 shang (up) , 下 xia (down)

New character
大Da, 小xiao
Activity: Children use their body to show da and xiao

Homework: 大Da, 小xiao